Regulamin sklepu internetowego narzedziabeta.pl ważny do 31.12.2020

1. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

Sklep internetowy, działający pod adresem https://narzedziabeta.pl prowadzony przez firmę DELMET Senftleben Sp. J. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000080007, nr NIP 697-10-11-481 (dalej również jako „Sprzedający”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internet

Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: ul Leśna 1, 64-100 Leszno, pod numerami telefonu: 726 726 430, 533 544 607, 65 529 95 18 wew. 23 oraz pod adresem sklep@narzedziabeta.pl

Do korzystania ze sklepu internetowego niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer wersja >= 6.0, Mozilla Firefox, Opera, Chrome), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego narzedziabeta.pl towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym narzedziabeta.pl składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego narzedziabeta.pl. Przedmiotowa cena i opis towaru charakter wiążący, na potrzeby zawarcia konkretnej umowy, zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego narzedziabeta.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego narzedziabeta.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta lub importera oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego narzedziabeta.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, 

Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia  następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2. TRANSAKCJA I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zamówienia w sklepie internetowym narzedziabeta.pl można dokonywać: poprzez stronę internetową sklepu narzedziabeta.pl - wypełniając formularz na stronie sklepu, telefonicznie - dzwoniąc pod numery: 726 726 430, 533 544 607, 65 529 95 18 wew. 23 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30  (godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo wydłużone) oraz mailowo - sklep@narzedziabeta.pl.

Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

Z tytułu zakupu towaru zostanie Kupującemu wystawiona i przesłana faktura VAT.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017r. poz. 683 ze zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: Delmet Senftleben Sp. J. ul Leśna 1, 64-100 Leszno. Może to także zrobić drogą mailową na adres sklep@narzedziabeta.pl, bądź poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem http://hurtowniadelmet.pl/FORM/formularz-odstapienie-od-umowy.pdf. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu  formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Delmet Senftleben Sp. J. ul Leśna 1, 64-100 Leszno niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Sprzedawcy przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1–13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. PŁATNOŚĆ

Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego. W sklepie narzedziabeta.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

- Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto Delmet Sp. J. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Przelewu należy dokonać w terminie 10 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji; jeśli dokonanie przelewu, w tym terminie nie jest możliwe, prosimy o niezwłoczny kontakt z operatorem zamówienia,

- Płatność za pobraniem - wybierając tę metodę Kupujący dokonuje zapłaty w momencie dostarczenia towaru i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji. Ta forma płatności jest niedostępna w przypadku gdy łączna cena zamawianych towarów, bez kwoty podatku (netto), przekracza kwotę 20 000 zł,

- Płatność on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl - wybierając tę metodę Kupujący nie jest obciążany dodatkowymi kosztami prowizji. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji i uznaniu konta Delmet Sp.J.,

Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na stronie sklepu w zakładce Sposób płatności oraz podczas składania zamówienia.

Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem), pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem online za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl) lub poinformowanie Sprzedającego przez instytucję kredytująca zakup towaru o finalnej akceptacji wniosku kredytowego złożonego przez Kupującego.

Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które Kupujący nabędzie wraz z towarem.

Kupujący, który złożył zamówienie, może otrzymać od Sprzedającego, na wskazany przez siebie adres e-mail, fakturę elektroniczną. Kupujący akceptując warunki Regulaminu Sklepu upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 b ust. 3 oraz art.106 n Ustawy o podatku od towarów i usług.

4. DOSTAWA

Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.

Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu narzedziabeta.pl. 

Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni roboczych. Szacowany czas dostawy dla poszczególnych kategorii produktów określony jest na stronie sklepu internetowego narzedziabeta.pl w zakładce Dostawa.

Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową "Konto" będącą integralną częścią sklepu internetowego narzedziabeta.pl oraz link w emailu potwierdzającym zamówienie.

Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

Zaleca się, aby Kupujący ocenił stanu towaru i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis ubytku lub uszkodzenia. Reklamowany towar należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sprzedającego zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale 6 „Reklamacje i zwroty”.

Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest w karcie produktu każdego z towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu narzedziabeta.pl oraz podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu.

W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

5. GWARANCJA I SERWIS

Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym narzedziabeta.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego „Gwarantem”).

Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta lub importera. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego towaru widnieje w jego opisie na stronach sklepu internetowego narzedziabeta.pl

Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od Gwaranta.

Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Wykaz autoryzowanych serwisów Gwaranta znajduje się w dokumencie gwarancyjnym lub na stronie internetowej Gwaranta.

6. REKLAMACJE I ZWROTY

Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może: skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją), złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz, w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego, wypełniony dokument gwarancyjny.

Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, bądź rękojmi, odbywa się na zlecenie i koszt Delmet Sp. J. za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej.

Reklamacje związane z usługą online w procesie składania zamówienia poprzez sklep narzedziabeta.pl (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać telefonicznie pod numerami 726 726 430, 533 544 607, 65 529 95 18 wew. 23 oraz pod adresem sklep@narzedziabeta.pl

Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym, albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Jeżeli Sprzedający odmawia uwzględnienia reklamacji, a Kupujący będący konsumentem nie chce przenosić sporu na drogę sądową,  to ma on możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) i może ono polegać na:

1) umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony,

2) przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu,

3) rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta.

Przedmiotowe postępowania prowadzą podmioty uprawnione, legitymujące się aktualnym wpisem do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każdy podmiot uprawniony prowadzi stronę internetową umożliwiającą łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej. Podmiot uprawniony udostępnia do wiadomości publicznej m.in. informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony, jak również o regulacjach, które są stosowane przez podmiot uprawniony w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności obowiązujący w tym podmiocie regulamin. Ponadto Kupujący będący konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamieszczone na stronach sklepu internetowego narzedziabeta.pl zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).

Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego narzedziabeta.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.) kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny ma prawo zwrócić nieodpłatnie stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy towar.

Sprzedający szanuje i dba o prawa i bezpieczeństwo danych przekazanych przez Użytkownika/Kupującego. Zasady zachowania prywatności Użytkownika/Kupującego oraz ochrony jego danych osobowych zostały szczegółowo opisane w  Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://narzedziabeta.pl/content/11-polityka-prywatnosci. Zawarte w niej informacje wskazują jakie dane umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić, w jakich celach oraz w jaki sposób z takich informacji może korzystać.

Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym narzedziabeta.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

Po stronie Użytkownika/Kupującego pozostaje dbałość o poprawność podanych przez niego danych oraz o zachowanie ich poufności, w szczególności nieudostępniania osobom trzecim swoich loginów i haseł.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017r poz.1219 ze zm.) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego narzedziabeta.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym www.narzedziabeta.pl/content/9-regulamin

Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym narzedziabeta.pl konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.